1. „Poskytovatelem“se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Washingtonova 25, 120 00 Praha, Česká republika, IČ: 035 27 093, DPH:, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského Okresního soudu v Praze,, spisová značka C232916.
 2. „Objednatelem“se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, které Poskytovatel poskytne na základě objednávky služby (online formulář nebo e-mailová objednávka).
 3. Předmětem podnikání Poskytovatele je poskytování služeb, zejména překladatelských služeb (dále jen „překladatelskéslužby“), tlumočnických služeb (dále jen „tlumočnické služby“) a korektur podle požadavků uvedených v objednávce Objednatele.
 4. Smlouva mezi Objednatelem a Poskytovatelem vzniká: a) na základě objednávky Objednatele provedené elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím ONLINE formuláře na webové stráncePoskytovatele) nebo objednávky doručené osobně a na základě potvrzení objednávky.
 5. Předmětem plnění je poskytování služeb souvisejících s předmětem Poskytovatelem b) na základě uzavření smlouvy, na dobu určitou nebo neurčitou, o poskytování služeb (překladatelské a tlumočnické služby), (dále jen „smlouva o poskytování služeb„).
 6. Dohodnuté podmínky smluvního vztahu lze písemně měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, pokud není uvedeno jinak.
 7. Poskytovatel se objednávkou zavazuje poskytnout služby v dohodnutém termínu dle objednávky (překladatelské služby), zajistit tlumočníka (tlumočnické služby).
 8. Objednatel se objednávkou zavazuje za požadované překladatelské nebo tlumočnické služby zaplatit Poskytovateli odměnu ve lhůtě splatnosti dle vystavené faktury do 15 dnů, pokud není dohodnuto jinak.Pokud nedojde k úhradě odměny více než 3 měsíce po splatnosti faktury, Objednatel má právo odprodat pohledávku třetí straně a v takovém případě je Objednatel povinen uhradit i poplatek, který objednatel uhradí třetí straně při odprodeji pohledávky.Poskytovatel má právo v případě neuhrazení odměny za překladatelské služby zveřejnit Objednatele (Obchodní název firmy, fakturační údaje, jméno objednatele, e-mail objednatele a názvy firem, v nichž momentálně vystupuje jako jednatel nebo společník) v záložce Neplatiči na webové stránce www.apt-preklady.cz, na jakékoli jiné veřejné webové stránce a také informovat o této skutečnosti jiné fyzické a právnické subjekty. Objednatel s touto skutečností souhlasí. Všechny služby jsou poskytovány na základě těchto obchodních podmínek a potvrzením každé objednávky s nimi zákazník souhlasí.
 1. Poskytovatel každou přijatou objednávku bez zbytečného odkladu písemně nebo telefonicky potvrdí.Za potvrzení objednávky se v případě překladatelských služeb považuje i fyzické převzetí podkladů určených pro  překlad Objednatele.
 2. Pokud Poskytovatel nepotvrdí Objednateli přijetí objednávky, resp.potvrdí přijetí objednávky s výhradami, má se za to, že smluvní vztah nevznikne, a to do doby, dokud nedojde k dohodě.
 3. Smlouva mezi Objednatelem a Poskytovatelem vzniká i tehdy, pokud Objednatel akceptuje návrh Poskytovatele na změnu podmínek v objednávce. Potvrzením objednávky Objednatel přijímá tyto obchodní podmínky společnosti Agentura Překlady a tlumočení, s.r.o.
 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
  1. Předmětem překladatelských služeb je vyhotovování překladů a jazykových korektur (dále jen „překlad“) pro Objednatele na základě objednávek uskutečněných a potvrzených Poskytovatelem a podmínek zveřejněných na webové stránce www.apt-preklady.cz.
  2. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli odměnu za splnění předmětu Smlouvy.
 2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Poskytovatel se zavazuje, že bude zacházet s informacemi v jakémkoli dokumentu určeném Objednatelem na překlad jako s důvěrnými informacemi. Poskytovatel se zavazuje, že takové důvěrné informace nebude bez předchozího písemného souhlasu Objednatele dále kopírovat a / nebo poskytovat třetím osobám s výjimkou třetích osob, které přišly do styku s takovými důvěrnými informacemi za účelem jejich překladu, jazykové korektury nebo jiné úpravy textu.
  2. Poskytovatel je oprávněn pro své vlastní potřeby, zejména pro účely správy překladů Objednatele, jakož i z důvodu přehledu v terminologii Objednatele, ponechat si po dobu 5 let kopii originálu dokumentu určeného na překlad, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  3. Poskytovatel předá Objednateli vyhotovený překlad v dohodnuté lhůtě, která je sjednána v objednávce. Pokud Objednatel bezdůvodně odmítne převzít vyhotovený překlad / překlady, dostává se do prodlení s převzetím takového překladu / překladů a odpovídá za veškeré škody způsobené porušením této povinnosti.
  4. Pokud se Poskytovatel zpozdí při dodání vyhotoveného překlad uv dohodnuté lhůtě, bude mít Objednatel právo požadovat po Poskytovateli zaplacení zákonem stanoveného úroku z prodlení ve výši 0,05 % z odměny za překladatelské služby, a to za každý den prodlení. Základem pro výpočet smluvní pokuty je odměna, která se ke dni uzavření smlouvy předpokládá (při uzavření smlouvy se předpokládá, že přeložený text nebude mít stejný počet normostran jako text určený k překladu, tj. jako zdrojový text); pokud se Poskytovatel dostane do prodlení se svou povinností dodat vyhotovený překlad v dohodnuté lhůtě v důsledku okolností vylučujících odpovědnost, právo na zaplacení smluvní pokuty nevzniká; pokud se právní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem řídí zákonem č.. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník „), ustanovení § 545 odst. 3 občanského zákoníku tímto není dotčeno. (Asi bude nutné nahradit příslušným paragrafem nového občanského zákoníku)
 3. REKLAMACE
  1. Reklamace se uplatňuje prokazatelně (nelíbí se mi slovo prokazatelně, nebylo by lepší „Prokazatelná reklamace se uplatňuje bez zbytečného odkladu…“ ) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne, kdy vznikla Objednateli povinnost převzít vyhotovený překlad podle Objednávky, jinak nároky vyplývající z odpovědnosti za vady, které byly uplatněny opožděně, zanikají.
  2. Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou vadným překladem maximálně do výše 100 % ceny překladu.
  3. Překlad má vady, pokud není proveden v souladu se smlouvou o poskytování služeb nebo objednávkou a pokud se prokazatelně odchyluje od smyslu zdrojového textu. V případě poskytnutí více než 49% slevy z ceny za překlad nemá Objednatel právo na vrácení uhrazené částky.
  4. Oprávněnost reklamace ve sporných případech posoudí dva nezávislí překladatelé, z nichž každá smluvní strana určí jednoho. Náklady s vyhotovením posudku si každá ze Smluvních stran hradí zvlášť.
  5. Všechny oprávněné reklamace je Poskytovatel povinen vyřídit v co nejkratším termínu, nejpozději do 15 pracovních dnů od uznání reklamace. Poskytovatel je v takovém případě povinen Objednateli poskytnout přiměřenou slevu z ceny překladu.
 4. STORNO ZAKÁZKY
  1. Pokud dojde k přijetí objednávky od Objednatele, je Objednatel oprávněn zrušit takovou objednávku, pokud uhradí Poskytovateli část odměny připadající na již přeloženou část textu, nejméně však 10 % z celkové odměny za překlad.
 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
  1. Předmětem tlumočnických služeb je zajišťování tlumočnických služeb pro Objednatele na základě objednávek uskutečněných Objednatelem a potvrzených Poskytovatelem. Poskytovatel zajistí kvalifikovaného tlumočníka.
  2. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli odměnu za splnění předmětu Smlouvy podle Objednávky.
 2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Objednatel je povinen Poskytovateli okamžitě písemně nebo elektronicky potvrdit realizaci tlumočnických služeb. Pokud Objednatel odmítne bez prokazatelného důvodu přijmout dohodnuté tlumočnické služby, považuje se tato skutečnost za poskytnutí tlumočnických služeb na základě objednávky. Poskytovateli vzniká právo vystavit fakturu a objednateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit do 15 dnů od jejího vystavení.
  2. Objednatel může požadovat od tlumočníka jinou činnost nad rámec objednávky (dodatečný překlad, tlumočení). (a bude tato činnost nad rámec původní objednávky dofakturovaná?)
 3. REKLAMACE
  1. Reklamace provedené služby se uplatňuje prokazatelně bez zbytečného odkladu maximálně do 15 pracovních dnů ode dne provedení tlumočnických služeb, čili nároky vyplývající z odpovědnosti za závady uplatněny opožděně zanikají. (viz stejný bod u překladatelských služeb)
  2. Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou vadným tlumočením maximálně do výše 100 % ceny tlumočení.
  3. Uskutečněné tlumočnické služby mají vady, pokud nejsou provedeny v souladu se smlouvou o poskytování služeb nebo objednávkou.
  4. V případě oprávněné reklamace je Poskytovatel povinen Objednateli poskytnout přiměřenou slevu z ceny tlumočení.
 4. STORNO ZAKÁZKY
  1. Pokud dojde k přijetí objednávky Objednatele, Objednatel je oprávněn bez poplatků zrušit takovou objednávku nejpozději 7 dnů před dohodnutou dobou zahájení poskytování tlumočnických služeb. Objednatel je oprávněn zrušit takovou objednávku i po uplynutí zmíněné doby, nejpozději však do 72 hodin před dohodnutou dobou zahájení poskytování tlumočnických služeb, pokud uhradí Poskytovateli 10 % z odměny za tlumočnické služby. Pokud Objednatel zruší objednávku později, je povinen uhradit 50 % z odměny za tlumočnické služby.
 1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za překladatelské nebo tlumočnické služby odměnu dle ceníku překladatelských služeb, resp. ceníku tlumočnických služeb platného ke dni objednávky (dále jen „Ceník“), pokud nebylo dohodnuto jinak.
 2. V případě dodatečných služeb, které nejsou uvedeny v Ceníku, bude cena a podmínky takové dodatečné služby stanoveny zvláštní dohodou smluvních stran.
 3. Odměna Poskytovatele za každou vykonanou překladatelskou nebo tlumočnickou službu na základě konkrétní objednávky je splatná na základě faktury vystavené Poskytovatelem, a to do 15 dnů ode dne vystavení faktury Objednateli. Poskytovatel vystaví fakturu po provedení každé překladatelské nebo tlumočnické služby.
 4. V případě prodlení Objednatele se zaplacením odměny podle tohoto článku má Poskytovatel právo požadovat po Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z neuhrazené částky za každý den prodlení; právo na náhradu škody není touto smluvní pokutou dotčeno, a to ani tehdy, pokud výše škody přesáhne výši smluvní pokuty.
 5. Jakákoli platba ze strany Objednatele vůči Poskytovateli se považuje za uhrazenou v den jejího připsání na účet Poskytovatele nebo dnem skutečného přijetí příslušné částky v hotovosti Poskytovatelem.
 1. Objednatel je povinen zabezpečit Poskytovateli potřebnou součinnost a veškeré informace, potřebné k zajištění plnění předmětu Smlouvy. Pokud Objednatel tuto povinnost poruší, není Poskytovatel odpovědný za případné reklamace z důvodů, které mají souvislost s porušením této povinnosti.
 2. Objednatel se zavazuje nekontaktovat tlumočníky Poskytovatele, kteří vykonávali pro Objednatele překladatelské nebo tlumočnické služby na základě smluvního vztahu mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Pokud se souhlasem Poskytovatele dojde ke kontaktu mezi Objednatelem a tlumočníkem, zavazuje se Objednatel neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek dané nebo i jiné překladatelské nebo tlumočnické služby. Pokud Objednatel poruší jakoukoli povinnost v tomto odstavci 2, bude Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč (tato výše smluvní pokuty se mi zdá hodně vysoká…) za každé takové porušení, a to i v případě, že překladatelské služby nebo tlumočnické služby nebudou řádně předány; právo na náhradu škody není touto smluvní pokutou dotčeno, a to ani tehdy, pokud škoda přesáhne výši smluvní pokuty.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva.
 4. Poskytovatel se zavazuje, že bude při plnění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Poskytovatel se dále zavazuje, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, požadavky Objednatele i smluvní ujednání mezi Poskytovatelem a Objednatelem.
 1. Pokud tyto všeobecné obchodní podmínky neurčují jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č.. 89/2012 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je Objednatelem fyzická nebo právnická osoba, která není podnikatelem, řídí se právní vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami a zvláštními ujednáními mezi smluvními stranami Občanským zákoníkem. Smluvní strany prohlašují, že jakékoliv spory při výkladu nebo realizaci Smlouvy budou přednostně řešeny vzájemnými jednáními. V případě, že se nedosáhne smírné řešení sporu, bude tento spor podléhat výhradní pravomoci českých soudů.
 2. Ujednání mezi Objednatelem a Poskytovatelem odlišné od těchto všeobecných obchodních podmínek mají přednost.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na www.urednipreklady.cz.
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ jsou platné a závazné pro všechny její objednatele od 1.1.2015.
 5. Pro spolupracovníky a překladatele jsou závazné podmínky spolupráce uvedené na webové stránce v samostatné složce „Spolupráce“.